0

هزینه ترجمه

کلید ارتباط با جهان اطراف، فراگیری زبان انگلیسی است. بدین منظور جهت آسودگی کار شما چه در محیط عمومی و چه در محیط های دانشگاهی و شغلی، گروه تخصصی ایران رساله امور ترجمه ای شما را با قیمتی مناسب در اختیارتان قرار می دهد. سه نوع ترجمه در اختیار شما قرار می گیرد که بنا به نیازتان می توانید ثبت سفارش نمایید.

 

نوع اول : ترجمه مقالات و متون عمومی انگلیسی به فارسی که در دو صورت به آن اشاره می شود.

 

تعرفه کلمه ای

سطح

قیمت

متوسط

کلمه ای ۱۵ تومان

متوسط فوری

کلمه ای ۲۵ تومان

عالی

کلمه ای ۲۵ تومان

عالی فوری

کلمه ای ۳۵ تومان

 

 

تعرفه صفحه ای ( ۲۵۰ کلمه )

 

سطح

قیمت

متوسط

صفحه ای ۴۰۰۰ تومان

متوسط فوری

صفحه ای ۵۰۰۰ تومان

عالی

صفحه ای ۵۰۰۰ تومان

عالی فوری

صفحه ای ۶۰۰۰ تومان

 

نوع دوم : ترجمه مقالات و متون تخصصی انگلیسی به فارسی که در دو صورت به آن اشاره می شود.

 

تعرفه کلمه ای

سطح

قیمت

متوسط

کلمه ای ۳۵ تومان

متوسط فوری

کلمه ای ۴۰ تومان

عالی

کلمه ای ۴۰ تومان

عالی فوری

کلمه ای ۵۰ تومان

 

تعرفه صفحه ای ( ۲۵۰ کلمه )

سطح

قیمت

متوسط

صفحه ای ۶۰۰۰ تومان

متوسط فوری

صفحه ای ۸۰۰۰ تومان

عالی

صفحه ای ۸۵۰۰ تومان

عالی فوری

صفحه ای ۱۰۰۰ تومان

 

نوع سوم : ترجمه مقالات و متون فارسی به انگلیسی که در دو صورت به آن اشاره می شود.

 

تعرفه کلمه ای

سطح

قیمت

عمومی

کلمه ای ۴۵ تومان

تخصصی

کلمه ای ۶۵ تومان

 

تعرفه صفحه ای

سطح

قیمت

عمومی

صفحه ای ۱۳۰۰۰ تومان

تخصصی

صفحه ای ۱۸۰۰۰ تومان